Första hjälpare till psykisk hälsa

Som ett komplement till vår HLR och L-ABC kunskaper så är Anders nu utbildad som Första hjälpare till psykisk hälsa. För att få rätt kunskap i ämnet så blev det utbildning enligt Mental Health First Aid (MFHA), som utvecklats i Australien, på svenska benämnt Första hjälpen till psykisk hälsa. Tanken bakom utbildningsprogrammet är snarlik den vid fysisk Första hjälpen-utbildning. Denna kurs ger sådana kunskaper som tillåter att rycka in och ge en första hjälp tills den drabbade fått professionell hjälp.

Karolinska institutet har haft regeringens uppdrag att via NASP (Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention av psykisk ohälsa) titta på det potentiellt ökande antalet självmord och självskador som kan följa Coronapandemins efterverkningar på samhällsnivå. Många preventiva insatser kommer därför att bli aktuella både när det gäller ökat stöd till människor i svåra livssituationer men även att ge fördjupade kunskaper.

Detta är en kunskap som Anders kommer att använda vid möten där det finns behov. Det kan vara i samband med både behandlingar och utbildningar. Anders ser också en nytta av detta inom området konflikthanteringar.

Första hjälpare till psykisk hälsa