Även om vi nu har en pandemi så inträffar det ca 17 stycken hjärtstopp/dag i Sverige. Och ju snabbare dessa får hjälp, ju större möjlighet till överlevnad finns det. Så vi måste göra en insats vid hjärtstopp och andra skador/olyckor. Och det gör vi med den kunskap vi har. Det kan vara allt från att ringa 112, ge HLR, plåstra om eller bara finnas där.

Texten nedan är direkt från HLR-rådets rekommendationer.

Rekommendationer för allmänheten

Dessa rekommendationer vänder sig till personer i samhället som utför HLR som lekmän på person med misstänkt eller bekräftad smitta av covid-19. Av naturliga skäl kan det i en akut situation vara svårt att fastställa om det finns misstanke eller förekomst av covid-19. I sådant fall rekommenderas enbart HLR med bröstkompressioner i enlighet med nedanstående. Dessa rekommendationer gäller även personer som ingår i någon form av livräddarsystem så som SMS-livräddare, dessa skall endast utföra bröstkompressioner. I övriga fall (patienter utan misstänkt eller bekräftad smitta) skall HLR utföras enligt tidigare gällande riktlinjer.

Vid misstänkt eller konfirmerad smitta av covid-19:
– Identifiera hjärtstopp genom att titta efter tecken på liv samt tecken på normal andning hos den drabbade. Gör inte andningskontroll genom att placera ditt ansikte nära den drabbades mun. Om du känner någon tveksamhet inför om personen andas eller inte, larma 112 och starta sedan bröstkompressioner tills hjälp anländer. Om du har anledning att misstänka covid-19 meddela detta vid larmsamtalet.
– Livräddaren ska endast utföra bröstkompressioner och använda hjärtstartare om sådan finns tillgänglig i väntan på ambulans. Det är idag vetenskapligt oklart huruvida HLR med både bröstkompressioner och inblåsningar är bättre än eller lika bra som förenklad HLR med enbart bröstkompressioner vilket stärker rekommendationen att i dessa fall avstå att ge inblåsningar.
– Efter utförd HLR bör livräddaren tvätta händerna noga med tvål och vatten eller använda alkoholbaserad gel eller handsprit som innehåller minst 60% alkohol. Kontakta 11313 för allmänna frågor.
– I de sällsynta fall där hjärtstoppet uppenbart och tydligt beror på svår syrebrist ex. drunkning, luftvägsstopp, intoxikation eller hängning rekommenderar HLRrådet att HLR utförs med bröstkompressioner och inblåsningar enligt 30:2. Samtidigt som mun-till-munandning ökar risken att smittas av covid-19 är ventilation av största vikt i dessa specifika fall.

Rekommendationer gällande barn

Det är ovanligt att barn får hjärtstopp till följd av problem med hjärtat. Det är mer sannolikt att ett hjärtstopp orsakas av syrebrist eller problem med luftvägarna. Därför är inblåsningar viktiga för barnets möjlighet till överlevnad.
Även om mun-till-mun andning ökar risken att smittas av covid-19 rekommenderar HLR-rådet i nuläget oförändrade riktlinjer, dvs 5 inblåsningar följt av både bröstkompressioner och inblåsningar, även vid misstänkta/bekräftade fall av covid-19. I de flesta fall är det barn som livräddaren redan känner. Vid hjärtstopp utanför sjukhus är larm till 112, efter att HLR startats, av stor betydelse. Kontakta 11313 om du har allmänna frågor.

HLR-rådets rekommendationer för insats vid hjärtstopp