Trygg och säker är vårt ledord.

Det systematiska säkerhetsarbetet (SSA) på arbetsplatsen bygger på flera faktorer för att det ska bli optimalt och anpassat till de behov som finns på arbetsplatsen. Beroende på vilken arbetsplats du jobbar på så ser riskbilden olika ut, vilket innebär att säkerheten ska anpassas till den specifika arbetsplatsen. Och det som styr är riskanalysen som visar på VAD som ska skyddas, HUR det ska skyddas och MOT vem/vad det ska skyddas.

Det finns vissa grunder som vi alltid börjar titta på eftersom det ska finnas på alla arbetsplatser. Först ska säkerhetsorganisationen identifieras. Vem/vilka ansvarar för säkerhetsarbetet samt vem/vilka är det eventuellt delegerat till.  Med ansvaret ska också följa de befogenheter och resurser som behövs.

Det ska också finnas ett dokumenterat och kontinuerligt säkerhetsarbete. Här finns det exempelvis många checklistor och processer som underlättar att komma igång. Ni behöver inte komma på egna om ni inte redan har. Utan använd den erfarenhet som finns. Vi förslår ex arbete enligt (Prevent) nedan.

Undersöka: Utreda nuläget, hur ser det ut idag? Ni ska göra kontinuerliga riskanalyser på arbetet. Det kan vara allt från den intuitiva känslan för stunden till en mer strukturerad riskanalys med representation från både ledning och arbetstagare. När ni inventerar vilka risker som finns på arbetet så tar ni bl a hjälp av tillbuds- och arbetsskaderapporter, men även arbetstagarnas egna erfarenheter vad som hänt eller kan tänkas hända. Det finns fler olika checklistor beroende på vilken typ av arbetsplats ni är på.

Riskbedöma: De risker som kommer fram i inventeringen ska värderas utifrån vilken konsekvens risken kan få och med vilken frekvens risken kan tänkas inträffa. Och med denna metod får ni indikation på att även mindre konsekvens ger ett högre riskvärde om frekvensen är större. Åtgärderna utgår sedan från MTO-begreppet.

Åtgärda: Nu gäller det att hitta rätt åtgärder för att eliminera eller reducera riskerna. Det kan handla om att  göra en förändring av den fysiska arbetsplatsen, göra om rutiner och arbetsinstruktioner, ta bort anledning till risken eller lägga till för att förhindra risker.
För att åtgärderna ska implementeras på bästa sätt på arbetsplatsen så behövs det bra handlingsplaner och rätt utbildning. Det behövs även verktyg och stöttning för att få de nerskrivna handlingsplanerna till något som man faktiskt gör.

Kontrollera: I handlingsplanen ska det finnas med hur och när utvärdering av åtgärder ska göras. Har åtgärderna gjorts på rätt sätt och har de fått den effekt som önskats.
I denna process som är ett kontinuerligt arbete så ska det vid utvärderingen också göras ny undersökning om det kommer fram nya risker som ska åtgärdas.

Förutom det grundläggande säkerhetsarbetet så finns det branschspecifika delar att tänka på.

Skolsäkerhet

Säkerhetsarbetet på en skola ska hanteras lika som en arbetsplats. Grunden är förutom SSA också skolans uppförande-regler som ska vara väl genomgångna hos alla från första skoldagen och med jämna mellanrum. Det gäller att gå igenom vilket beteende som skolan står för. Vad är ett acceptabelt beteende? Och även vad som händer om man inte följer uppförande-reglerna.

Det som påverkar tryggheten är att det kan förekomma hot, våld, kränkningar och mobbing mellan individer, men också materiella skador såsom inbrott och skadegörelse. Väl kända rutiner och ett stöd från arbetsledningen är en viktig grund för att bygga upp en trygg skolmiljö för alla elever och personal.

Varför det förekommer utåtagerande har många anledningar. Läs gärna mer på länk.

Det är viktigt att ha rutinen att anmäla dessa olika handlingar, om det inte görs så ses det som ett tyst godkännande.

Butikssäkerhet

Rån, stöld, snatteri och svinn finns inom handeln. Med rätt utrustning, utbildad personal och genomarbetade rutiner så minskar risken för incidenter.

Enligt Handelsanställdas förbund så är Hot och våld i arbetslivet är ett av handelns största arbetsmiljöproblem. De senaste tjugo åren har antalet butiksrån mer än fördubblats. Detta är tyvärr en trend som påverkar framförallt de mindre butikerna som inte har möjlighet till ett säkerhetsarbete via koncern. Vetskapen om att detta kan inträffa ger ofta en otrygghet hos personalen. Följderna av dessa händelser blir ofta större än de borde bli eftersom planeringen på arbetsplatsen med genomtänkta åtgärder inte görs innan, utan ofta efter att det har inträffat. Dåligt säkerhetsarbete ger ofta akutåtgärder vid inträffad händelse. Det blir oekonomiskt och störningar i produktion.

För att öka personalens trygghet så är riktlinjer för agerande och mentalt förberedelse vid direkt konfrontation med brottsutövare viktigt att gå igenom innan det händer. Det minskar också svinn och ger vaksammare personal. Att se över butiken och planera utrymmen är en första bra åtgärd.

Handels har tagit fram ett 13 punkters program som leder till en säkerhetsskyddad butik. Det innebär att butiken efter en säkerhetsgenomgång får sätta upp dekalen “Säkerhetsskyddad” vid entrén. Denna dekal talar om att det finns ett säkerhetstänkande i butiken.

Företagssäkerhet

Riskmanagement på företag riktar sig mot företagets information, inventarier och arbetsmaterial. Efter en inträffad skada gäller det för företaget att komma igång snabbt, med så lite störningar som möjligt. Det kan exempelvis vara inbrott, brand, olyckor som innebär en störning i arbetet/produktionen. Med en väl genomarbetad och prövad Avbrottsplan slipper företaget fundera på det när det har hänt utan kan snabbt komma återgå till produktion.

Grunden i säkerhetsarbetet är att all personal är involverade med en hög Säkerhetsmedvetenhet. För att ett säkerhetsarbete ska fungera är det viktigt att personalen har en förståelse varför företaget har utrustning och rutiner samt även har ett säkerhetstänkande för att utveckla och gå vidare.

Omsorgssäkerhet

Inom vård och omsorg så finns det fler faktorer att tänka på. Här förekommer det ofta att personalen är utsatta för hot och våld. Hur man hanterar utåtagerande beteende beror på om individen är någon form av brukare med diagnos som i någon form bor med omsorgshjälp. Eller om individen är klient/patient på besök inom vård och omsorg.

Välkända rutiner så att all personal vet vad det ska göra i olika situationer och hur de ska bemöta individerna samt ett visat stöd från arbetsledningen och trygghet med arbetsgruppen är grunden för en trygg arbetsplats. Bemötandet beror också på vilken typ av aggression man möts av. Är det en emotionell eller instrumentell aggression? Det finns olika typer av bemötandemodeller/förhållningssätt och Abata jobbar med ett situationsanpassat bemötande.

Abata erbjuder er att med utbildning, som säkerhetssamordnare och bollplank hjälpa er med att öka tryggheten, säkerheten och handlingsberedskapen hos er personal och ert företag.

Skriv ut
Trygg och säker är vårt ledord.