Hot och våld leder till sjukfrånvaro

Trygg på jobbet är en grund till trivsel och produktivitet.

Det är därför olyckligt att läsa från Arbetsmiljöverket att av arbetsolyckor med sjukfrånvaro så är 25 % av dessa orsakade av hot och våld på vård- och omsorgsboenden. Dessutom att 35 % har på något sätt varit utsatta för våld eller hot om våld.

Nu ska Arbetsmiljöverket inspektera arbetsplatser.

Jag ser fyra viktiga åtgärder för att minska hot och våld på arbetsplatsen.

– Arbetsgivaren ska lägga in hot och våld i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Hitta rutiner som i möjligaste mån förebygger att hot och våld inte händer. Och då inte en pappersprodukt utan ett arbetssätt som man kan arbeta efter. Använd personalens erfarenheter, den boendes speciella förutsättningar och tillbuds-/arbetsskaderapporter som underlag.

– All personal ska ta ansvar och arbeta efter de riktlinjer som är framtagna, använda den utrustning som finns och vara där för den boende. Som personal gäller det att hela tiden vara uppmärksam och läsa av startsignaler, så ett lugnande bemötande kan sättas in så tidigt som möjligt. Detta innebär också att det ska finnas möjlighet till raster eftersom de inte är många som kan hålla uppmärksamheten ett helt arbetspass.

– Ledning och personal bör diskutera vad som kan göras när förebyggandet inte fungerar. När det kommer till fysiskt utåtagerande. Även här ska personalen ha riktlinjer hur man gör. Att veta vad man ska göra ökar tryggheten i utåtagerande situationer. Vilket förhoppningsvis leder till ett bättre agerande i situationen och inget panikartade agerande.

– Trygghet är ett kontinuerligt arbete som hela tiden ska finnas på agendan. Trygghetsarbete är ingen engångshändelse.

Huvuddelen av mina kunder finns inom vård och omsorg och där märker jag att en del arbetsplatser/verksamheter fastnar lite i ”vi arbetar lågaffektivt” vilket är en bra modell som oftast fungerar. Men vissa diagnoser kan ändå leda till utåtagerande och då måste det finnas en handlingsberedskap om hur ”gör jag nu”. Vi reagerar alla i utåtagerande situationer men hur agerar du?

Mina utbildningar bygger på AFS 1993:2 ”Våld och Hot i arbetsmiljön” samt situationsanpassat bemötande och samspelet arbetstagare-arbetsgrupp-arbetsledning.

Arbetsmiljöverket skriver att Hot och våld aldrig får bli ett normaliserat inslag i arbetsmiljön.

Läs artikeln Arbetet mot hot och våld på vårdboenden ska inspekteras.

Hot och våld leder till sjukfrånvaro